Zagospodarowanie działki w ROD (cz. I)

Zagospodarowanie działki w ROD (cz. I)

Zagospodarowanie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zostało ściśle uregulowane w Rozdziale X Regulaminu ROD.

 

Pamiętajmy, że działka w ROD jest integralną częścią ogrodu a jej granicy powinny być trwale oznakowane, wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania ROD. W przypadku naruszenia granic działki obowiązek ich przywrócenia spoczywa na zarządzie ROD lub członku PZD, jeśli samowolnie dokonał ich naruszenia.


 

Co może znaleźć się na działce?

 

 • altana;
 • szklarnia;
 • tunel foliowy;
 • okna inspektowe;
 • studnia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i sieć elektryczna;
 • zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne);
 • pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe;
 • piaskownica, huśtawka i inne urządzenia rekreacyjne.

 


 

Każda działka w ROD musi być wyposażona w kompostownik.

 

kompostownik

Lokalizacja: w zacienionej, mniej widocznej części działki, co najmniej 1 m od jej granicy.

 

Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego (części roślin).


 

Altana

 

altanka

Chęć budowy/rozbudowy altany musimy zgłosić do właściwego zarządu ROD. W pisemnym zgłoszeniu wskazujemy lokalizację altany na działce oraz wymiary obiektu (powierzchnię zabudowy, wysokość).

 

Uwaga:

Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce usytuowania altany, jako członkowie PZD jesteście zobowiązani jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

 

Warunki:

 • obiekt wolno stojący – nieskrępowany, niezależny, wolny od innych budynków, obiektów;
 • obiekt parterowy – posiadający tylko pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku; co nie wyklucza podpiwniczenia i poddasza użytkowego;
 • funkcjonalna i estetyczna;
 • powierzchnia zabudowy mierzona po obrysie ścian zewnętrznych: w granicach miast do 25 m2 a poza ich granicami do 35 m2
 • wysokość: do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym (o nachyleniu połaci pod kątem większym niż 12° ) i 4 metrów przy innym kształcie dachu; mierzona od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu;
 • odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry;
 • kominek – tylko w altanach poza granicami miast;
 • zadaszony otwarty taras – o powierzchni do 12 m2 , powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą.

 

Tylko altany na działkach w ROD, które spełniają ww. warunki, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a także zwolnione są z obowiązku zgłaszania zamiaru budowy takiego obiektu.

 

Sankcje zarządu ROD:

1. wstrzymanie budowy/rozbudowy altany;

2. wezwanie do usunięcia naruszeń;

3. pozbawienie członkostwa PZD i prawa użytkowania działki;

4. zgłoszenie samowoli budowlanej do właściwego organu nadzoru budowlanego.

 


Szambo

 

szmabo

Zasadniczo działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), z zastrzeżeniem warunków określonych w Prawie budowlanym.

 

Zasady dotyczące usytuowania, budowy i eksploatacji szamba na terenie działki zostały określone przez Prezydium Krajowej Rady PZD w  Uchwale Nr 17/96 z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach w ogrodach działkowych:

 • odległość: 15 m od studni dostarczającej wodę pitną, 2 m od granicy działki, drogi, ulicy lub ciągu pieszego;
 • lokalizacja: dopuszczalna na granicy sąsiednich działek, za obopólną zgodą ich użytkowników;
 • głębokość: by zabezpieczała zbiornik przed przemarznięciem,
 • dowolna konstrukcja i rodzaj materiałów;
 • zbiornik o objętości dostosowanej do potrzeb;
 • zbiornik musi być szczelny;
 • konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi członek PZD.

 

Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Kwestie te są regulowane przez obowiązujące w poszczególnych gminach regulaminy utrzymania porządku i czystości.

 


 

Oczko wodne

 

oczko wodne2Zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię: basen i brodzik łącznie do 15 m2, oczko wodne do 10 m2.

 

Łączna powierzchnia zbiorników wodnych nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może być większa niż 1 m.

 

Lokalizacja i budowa zbiorników wodnych została uregulowana w Uchwale nr 18/96 Prezydium KR PZD z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników wodnych na działkach w pracowniczych ogrodach stałych.

 • lokalizacja: w części rekreacyjnej działki, basen co najmniej 2 m a pozostałe zbiorniki 1 m od granic działki;
 • dowolne materiały i wykonanie jednak zgodnie z wymogami sztuki budowlanej – szczelność zbiornika oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z działki.

 

Projekt budowy wraz z dokładną lokalizacją zbiornika należy zgłosić (na piśmie) w celu akceptacji do zarządu ROD.

 

Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi członek PZD.

 


 

W kolejnej części:

 • ogrodzenie działki,
 • pergole i trejaże,
 • szklarnia, tunel foliowy i okna inspektowe,
 • urządzenia rekreacyjne,
Zagospodarowanie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zostało ściśle uregulowane w Rozdziale X Regulaminu ROD.

Zagospodarowanie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zostało ściśle uregulowane w Rozdziale X Regulaminu ROD.

 

Pamiętajmy, że działka w ROD jest integralną częścią ogrodu a jej granicy powinny być trwale oznakowane, wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania ROD. W przypadku naruszenia granic działki obowiązek ich przywrócenia spoczywa na zarządzie ROD lub członku PZD, jeśli samowolnie dokonał ich naruszenia.


 

Ogrodzenie

płotOgrodzenie wewnętrzne działki:

 • do 1 metra wysokości
 • powinno być ażurowe
 • nie może posiadać ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów

 

Ogrodzenie zewnętrzne działki (jeśli granica działki jest jednocześnie granicą ogrodu):

 • do 2 metrów wysokości
 • nie może posiadać ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów

 

Żywopłot

 

żywopłot

Dopuszczalnie jest założenie żywopłotu na granicy działek:

 • konieczna jest pisemna zgoda użytkownika sąsiedniej działki
 • wysokość ustalana jest przez sąsiadów, jednak nie wyższy niż 1 m
 • rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2 m

Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) lub na  granicy działki będącej jednocześnie granicą ogrodu muszą być prowadzone w ten sposób by nie przerastały poza granicę działki.

 


 

Pergole i trejaże

 

pergola2

 

 • odległość nie mniejsza niż 1 metr od granic działki
 • w odległości do 2 metrów od granic działki, nie mogą one przekraczać wysokości 2 metrów

 

 


 

 

Szklarnie

 

szklarnia

 • powierzchnia nie może przekraczać 25 m2
 • wysokość do 3 m
 • lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działki
 • nie może być wyposażona w stałe urządzenia grzewcze oraz urządzenia, które zanieczyszczają środowisko

 

Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy  ich stawianiu.

 


 

Tunele foliowe

 

tunel foliowy

 •  powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki (w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki), wyjątkowo na terenach uznanych uchwałą okręgowego zarządu za położone w rejonach o dużym narażeniu na skażenia przemysłowe lub o niekorzystnych warunkach klimatycznych można za zgodą zarządu postawić tunele o powierzchni łącznej do 100 m2  bez względu na wielkość działki.
 • wysokość do 3 m
 • lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działki

Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy  ich stawianiu.

 

Okna inspektowe – powierzchnia łączna do 9 m2


 

Urządzenia rekreacyjne

 

Nie zostało doprecyzowane co tak naprawdę należy rozumieć pod pojęciem „urządzeń rekreacyjnych”.

 

Generalnie są to środki techniczne służące rekreacji, czynnemu wypoczynkowi.

 

Zostały, jedynie przykładowo, wymienione: piaskownica oraz huśtawka.

Stąd wypadałoby zaliczyć również do tej kategorii urządzeń np. zjeżdżalnie dla dzieci czy domki do zabawy.

 


 

huśtawka

domek dla dzieci

piaskownica

zjezdzalnia

 

 

 

 


 

 

 

grill2
Grille, już na trwałe wpisały się w działkowy krajobraz.

 

Analizując regulamin ROD grille można zaliczyć właśnie do urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na działce.

Powinny być to urządzenia, które nie są trwale połączone z gruntem. W zakresie usytuowania należy mieć na uwadze sąsiadów i kierunek wiatru.

Zasady przyznawania i tryb postępowania przy nadawaniu odznak związkowych

Zasady przyznawania i tryb postępowania przy nadawaniu odznak związkowych

Rodzaje odznaczeń

Krajowa Rada PZD ustanowiła trzystopniową odznakę "Zasłużony Działkowiec":

- brązowa

- srebrna

- złota

oraz jednostopniową odznakę: "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców". Odznaka brązowa i srebna przyznawane są przez prezydium okręgowych zarządów PZD a pozostałe odznaczenia nadaje Krajowa Rada po zaopiniowaniu ich przez prezydia okręgowych zarządów.

Odznaki nadaje się z okazji: uroczystości państwowych, rocznicy uchwalenia ustawy o ROD, dni działkowca, uroczystości jubileuszowych w ROD oraz szczególnych uroczystości osobistych działacza Związku. 

Kryterium przyznawania odznaczeń
Odznaka brązowa dla osoby wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej trzy kolejne lata
Odznaka srebrna

dla osoby społecznie pracującej w organach zespołach ROD przez co najmniej pięć lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca

lub

wzorowo wywiązująca się z obowiązków działkowca przez co najmniej 10 kolejnych lat

Odznaka złota

dla osoby społecznie pracującej w organach lub zespołach związku przez co najmniej 7 lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca

Za zasługi dla PZD

Odznaka poza członkami PZD może być nadana również innym osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom, zakładom pracy itp., szczególnie zasłużonym dla Związku

 

W wyjątkowych sytuacjach odznaka srebrna i złota może być nadana przed upływem ww. terminów.

 

Organy nadające odznaczenia
Odznaka brązowa i srebrna Prezydium Okręgowego Zarządu na wniosek Zarządu ROD
Odznaka złota i za zasługi Krajowa Rada PZD na wniosek Zarządu ROD, Prezydium OZ lub Sekretariatu KR PZD

 

Czytelnie wypisane wnioski o nadanie odznaczeń podpisane przez dwóch członków Zarządu ROD składane są:

- w 1 egzemplarzu dla odznaki brązowej i srebrnej w Delegaturze

- w 2 egzemplarzach dla odznaki złotej i za zasługi w Delegaturze

 

Odznakę "Zasłużonego Działkowca" oraz "Za zasługi dla PZD" nosi się na prawej stronie piersi.

Ponad normatywne altany - do rozbiórki - warte przeczytania

NSA w sprawie ponadnormatywnej zabudowy w ogrodach działkowych

1006.2016

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym swój finał znalazło długotrwałe postępowanie administracyjno-sądowe dotyczące zamieszkiwania w altanie ogrodowej, której wymiary przekraczają dopuszczalny normatyw. Sprawa dotyczy małżeństwa działkowców w Chojnic, które zamieszkuje swoją ponadnormatywną  altanę działkową.

Spór prawny rozpoczął się w 2009 r. na skutek wszczęcia postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach w przedmiocie samowoli budowlanej. Finałem postępowania była decyzja administracyjna nakazująca rozbiórkę ponadnormatywnego obiektu.

Decyzja o rozbiórce stała się przyczynkiem do długotrwałego procesu odwołań i skarg. Sprawa była badana przez wszystkie instancje w dopuszczalnym przez prawo trybie odwoławczym. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, do którego małżonkowie skierowali łącznie dwie skargi, w przedmiocie postępowania egzekucyjnego oraz nałożonej w trybie administracyjnym grzywny. W obu przypadkach orzeczenie Sądu Najwyższego było niekorzystne dla skarżących.

Należy zwrócić uwagę, iż takich postępowań jest więcej. Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego dysponują prawnymi narzędziami do przeprowadzenia kontroli zabudowy, również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Są wyposażeni w kompetencje do nakazania i wyegzekwowania rozbiórki obiektów, które zostały wzniesione niezgodnie z prawem.

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają, na wybudowania na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym altany, której powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 a wysokość nie jest większa niż 5 m, przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. Budowa normatywnej altany nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zwolnienie z tego obowiązku wynika bezpośrednio z art. 29 ust 1 pkt 4. ustawy prawo budowlane. Sama definicja pojęcia „altana działkowa” została staraniem Polskiego Związku Działkowców umieszczona w art. 2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Aktualny limit powierzchni 35 m2 dotyczy wszystkich ogrodów działkowych. Natomiast jeszcze niedawno funkcjonowało rozróżnienie na ogrody miejskie i pozamiejskie. W ogrodach na terenach miast obowiązywał limit 25 m2 a poza miastami 35 m2. Zmiana przepisów, która weszła w życie w styczniu 2014 r. zrównała limit powierzchni w obu przypadkach. Większość ROD znajduje się w granicach miast, dlatego dla przeważającej liczby działkowców zmiana przepisów został odebrana jako zwiększenie dopuszczalnej wielkości altan. Niestety nie wszystkim to wystarczyło i niektórzy spośród działkowców na własną odpowiedzialność podjęli się samowolnej rozbudowy powyżej dopuszczalnego limitu.

Jak pokazuje opisywany przypadek, działkowcom z Chojnic, pomimo być może długotrwałego postępowania, nie udało się obronić przed skutkami wzniesienia samowoli budowlanej. W ostatecznym rozrachunku budowa na działce ogrodniczej budynku przekraczającego dopuszczalny normatyw nie może się uchronić przed przewidzianymi prawem konsekwencjami.

Omawiane orzeczenia NSA można odnaleźć pod następującymi sygnaturami:

II OSK 1457/14

II OSK 1458/14

Koszenie trawy

Regulamin ROD   ( czyli ABC Działkowca)

 

Działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego. Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać:

- na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach;

- na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

Trawa po za ogrodzeniem działki powinna być również skoszona przez działkowca.

Powszechny przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

1305.2016

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie

powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” oraz uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem przyjętych uchwał było przede wszystkim podejmowanie działań, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działach, a społeczności lokalnej korzystanie z uroków przyrody, jakie umożliwiają ogrody działkowe. Aby uchwały te mogły zostać w pełni zrealizowane w Związku potrzebna jest wiedza na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce. Zadbane ogrody działkowe stanowią bowiem najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Są również ważnym argumentem uzasadniającym potrzebę ich dalszego istnienia, ponieważ harmonijny wygląd ogrodu działkowego wpływa pozytywnie na wizerunek całej miejscowości, w której znajduje się ogród.

W Związku nie ma obecnie pełnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania ROD i działek, ponieważ ostatni przegląd miał miejsce w 2008 r. W okręgach przeprowadzono jedynie badania, które nie oddały pełnego obrazu sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydium Krajowej Rady jednomyślnie stwierdziło, że takie informacje są bardzo potrzebne, dlatego postanowiło zobowiązać okręgi do przeprowadzenia przeglądów. W związku z tym na posiedzeniu w dniu 11 maja 2016 r. przyjęło uchwałę Nr 145/2016 w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Celem tego projektu ma być ocena prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju.

Zgodnie z powyższą uchwałą organizatorem przeglądów na terenie funkcjonowania danego okręgu ma być prezydium okręgowego zarządu. Jego prawidłowe przeprowadzenie będzie natomiast nadzorował dyrektor biura.

 Dokonanie przeglądów we wszystkich ogrodach w Polsce będzie niezwykle trudnym i czasochłonnym zadaniem, wymagającym znajomości przepisów i dużego zaangażowania ze strony okręgów. Niemniej jednak jest to konieczne, ponieważ struktury Związku muszą posiadać pełną wiedzę na temat ogrodów i ich zagospodarowania, aby wychodzić naprzeciw potrzebom działkowców.

Aby sprawnie i skutecznie dokonać przeglądów ogrodów i działek prezydium OZ powoła odpowiednie komisje, w skład których wejdą co najmniej trzy osoby. Wskazane jest, aby jednym z członków każdej komisji był instruktor ogrodniczy, społeczny instruktor ogrodniczy lub inny pracownik merytoryczny. W związku z tym, że jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga wiele wysiłku i pracy, w to zadanie należy włączyć również instruktorów społecznej służby instruktorskiej wszystkich szczebli. Zgodnie z § 64 regulaminu ROD biorą oni bowiem udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek. W sytuacjach bardziej złożonych, np. w przypadku bardzo dużych ogrodów lub ogrodów, które borykają się z różnymi problemami wskazane jest, aby udział w przeglądach wzięli również członkowie okręgowego zarządu lub okręgowej komisji rewizyjnej.

Do 31 maja br. wszystkie prezydia OZ mają obowiązek przyjąć w formie uchwały własny projekt przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie. W przygotowanie i opracowanie jego założeń zostanie włączony instruktor ogrodniczy. Projekt  ma określać program działania na terenie danego okręgu. Żeby wszystko mogło się odbywać w miarę sprawnie i szybko, to program ten powinien w szczególności zawierać wykaz ROD i terminy dokonania przeglądów oraz składy osobowe poszczególnych komisji. Członkowie komisji muszą dokładnie wiedzieć co, gdzie, kiedy, w jaki sposób mają sprawdzać i oceniać, dlatego okręgi przeprowadzą odpowiednie szkolenia dla wszystkich członków komisji w tym zakresie. Ich terminy i tematykę okręg powinien uwzględnić w programie przeglądów.

W związku z tym, że okręgi mają czas na przyjęcie własnej uchwały do końca maja, to od 1 czerwca zaczną się przeglądy w ogrodach. Członkowie komisji będą przede wszystkim ocenić zagospodarowanie i funkcjonowanie ROD i działek. Z każdego takiego przeglądu komisja sporządzi protokół. Każda komisja w kraju powinna oceniać te same kryteria. Żeby było to możliwe,  Prezydium Krajowej Rady przyjęło również wzór „Protokołu z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD”, który stanowi załącznik do uchwały.

Po odbyciu wszystkich przeglądów na terenie okręgu prezydium OZ ma dokonać ich pełnej analizy i oceny, która będzie zawierała dane statystyczne, wnioski i zaproponowane rozwiązania. Do 31 sierpnia 2016 r. okręgi mają przekazać Krajowej Radzie pełną analizę dokonanych przeglądów, dlatego wskazane jest, aby zakończyły się one już w pierwszej połowie sierpnia.

Dokonanie przeglądów ROD i działek w całym kraju będzie zadaniem bardzo trudnym dla okręgu, dlatego w jego wykonanie powinny się włączyć zarządy ROD, które odpowiednio przygotują ogrody i pomogą członkom komisji w prawidłowym przeprowadzeniu przeglądów. Przy dobrej woli, zrozumieniu i współpracy przeglądy powinny zakończyć się sprawnie i szybko.

Załączniki:

 1. Uchwała nr 145/2016.
 2. Protokół z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD.

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Sąd Najwyższy w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

2204.2016

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych między innymi uregulowała sposób w jaki stowarzyszenie ogrodowe może odebrać działkowcowi prawo do działki.

Jest to możliwe poprzez wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej, które dopuszczalne jest jedynie w  ustawowo określonych sytuacjach (art. 36 ust 3 pkt. 1 – 3  oraz art. 13 ust 3 ustawy o rod).

Wypowiedzenie umowy, pod rygorem nieważności, musi zostać dokonany na piśmie. Działkowiec, wobec którego zastosowaną taką sankcję, ma możliwość obrony poprzez wytoczenie powództwa cywilnego o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach (art. 37 uzt 1 ustawy o rod) w terminie 30 dni od otrzymanie pisma wypowiadającego umowę.

W praktycznym zastosowaniu powyższych przepisów pojawiła się wątpliwość, czy wytoczenia powództwa przez działkowca wstrzymuje bieg wypowiedzenia umowy?

Odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 kwietnia 2016 r. sygn. III CZP 2/16:

„Wniesienie przez działkowca – na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) – powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia (art. 35 pkt 1 wskazanej ustawy).”

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli działkowcowi wypowiedziano umowę dzierżawy działkowej, to jego prawo do działki wygasa z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego czy działkowiec wytoczył powództwo, czy nie.

Należy jednak pamiętać, iż w trakcie wszczętego postępowania sąd może uznać, iż wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem prawa i w swoim orzeczeniu może rozstrzygnąć o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach.

SPALANIE W ROD SUROWO ZABRONIONE

 

Wiosenne porządki
W ROD obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Wynika to zarówno z prawa miejscowego,
jak i regulaminu ROD. Trzeba pamiętać, że zabronione jest spalanie zarówno części roślinnych jak i wszelkiego rodzaju odpadów. Spalanie na działce zeschłych liści, gałęzi, śmieci może być powodem do interwencji służb miejskich i nałożenia wysokich kar pieniężnych. Ponieważ spalania zabrania także regulamin, to takie działanie może być również potraktowane jako wykorzystywa nie działki niezgodnie z jej przeznaczeniem i zarząd może wyciągać wobec takiej osoby sankcje ustawowe. Działkowcu pamiętaj nie jesteś sam, dookoła są ludzie, którzy też chcą czerpać korzyści z istnienia ogrodu działkowego.

Spalanie w ROD surowo zabronione!

1404.2016

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

Dlaczego nie należy spalać w ROD?

 • Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
 • Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
 • Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
 • Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
 • Spalanie wyjaławia glebę;
 • Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
 • Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
 • Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.

Spalanie a przepisy prawa

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. (zobacz regulamin ROD)

Alternatywa dla spalania

Najlepsza metodą pozbywania się części roślinnych w ROD jest ich kompostowanie. § 42 regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika. Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez  KR PZD. (zobacz broszurę)

ŚMIECI - CO WYRZUCAĆ

 

Do kontenerów zielonych należy wyrzucać śmieci o gabarytach umożliwiających umieszczenie w domowym koszu na odpady m.in.

 

 • Odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • Metale żelazne i nieżelazne,
 • Guma i skóra,
 • Odpady tytoniowe, niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • Pieluchy jednorazowe i inne pozostałości higieny intymnej,
 • Tkaniny
 • Odpady kuchenne, resztki jedzenia
 • Zabrudzony papier lub tektura,
 • Woreczki foliowe, papierowe i tekturowe

 

Pojemniki do segregacji:

 

 • Szklane opakowania
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności,
 •  Tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach , opakowania po chemii gospodarczej nietoksycznej),
 • papier, kartony,

 

 

ZA ŚMIECI USTAWIANE OBOK POJEMNIKÓW ORAZ ZA WYRZUCANIE DO ŚMIECI m.in.;

trawy, materiałów i opakowań pochodzących z budowy a także odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych np. gruz,styropian,  krzesła, pojemniki po farbach, telewizory,  itp.

BĘDZIEMY OBCIĄŻANI DODATKOWYMI OPŁATAMI. 

 

ZABRANIA SIĘ USTAWIANIA ŚMIECI OBOK POJEMNIKÓW ORAZ WYRZUCANIA;

 

 • TRAWY, CZĘŚCI ROŚLIN - które należy bezwzględnie kompostować na swojej działce

 

 • MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z BUDOWY - Osoby które remontują lub budują zobowiązane są zamówić indywidualnie pojemnik na gruz i odpady budowlane  

 

 • ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON -np. krzesła, meble,dywany, sanitariaty
 • ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - m.in: baterie, akumulatory,  leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.

 

Terminy i miejsca zbiórki  odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na stronie;

https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp

 

Ilość pojemników jest zamówiona zgodnie z normą tygodniową - 20 litrów na jedną działkę.

 

 

W trosce o nasze finanse pilnujmy się wzajemnie ponieważ będziemy płacić za sąsiada który wyrzuca ponadnormatywne śmieci.

DO WŁAŚCICIELI PSÓW

 Regulamin  ROD

Rozdział XII

§ 133 p.10

ZWIERZĘTA BIEGAJĄCE LUZEM NALEŻY TRZYMAĆ WYŁĄCZNIE NA WŁASNEJ DZIAŁCE .

POZA DZIAŁKĄ TYLKO NA SMYCZY I W KAGAŃCU.

 

Altana w Ogrodzie - Normy

Altana w ogrodzie

 

1. Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku.

 

2. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.

 

3. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

 

4. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych  do 35 m2,

 

5. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m2.

    Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub        

    nad  piwnicą altany.

 

6. Altana może mieć wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym stromym i 4 m przy innym kształcie dachu.

 

7. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

 

8. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

Kary za przewinienia w RODWycinka drzew

Kwestie wycinki drzew z terenów ROD reguluje ustawa o ROD oraz ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która została zmieniona przez nowelizację w czerwcu 2015 roku. Zgodnie z nowymi ustaleniami z terenów ROD można usuwać już bez żadnych formalności krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat i krzewy ozdobne raz drzewa owocowe i te, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Oznacza to, że na usunięcie niektórych kategorii drzew nadal konieczne będzie uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje zasadniczo wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a wniosek musi złożyć sam działkowiec. Ponieważ za usunięcie drzew ponosi się czasami opłaty, trzeba się liczyć z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Ich wysokość podaje w zezwoleniu organ, który zezwolił na wycinkę.

Naruszenie powyższych zasad wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia są 2 razy większe od opłat. Maksymalną stawką opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm to: przy wielkości obwodu pnia do 25 cm - 99,05 zł, przy wielkości obwodu pnia od 26 do 50 cm - 346,67 zł, a przy wielkości obwodu pnia od 51 do 100 - 656,20 zł.

 Zakaz palenia

Na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów - mówi o tym regulamin ROD, który odpowiada wymaganiom tzw. ustawy antysmogowej. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Najprostszym sposobem na utylizację roślinności jest prywatny kompostownik, w który każdy użytkownik działki ma obowiązek ją wyposażyć. Te rośliny natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.

 Zabicie kreta

Kret na działce to niemały problem. Szkodnika, który niszczy pracę działkowców ciężko jest  pozbyć. Krety, tak jak żubry i rysie, są w Polsce pod ochroną, ale tylko częściową. Chronione są osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt nie można bezkarnie go zabić. Za ten czyn grożą wysokie kary - nawet do 2 lat więzienia, a jeśli zostanie on zabity ze szczególnym okrucieństwem, nawet 3 lata. Poza tym grozi też kara grzywny.

Jedyny legalny sposób na pozbycie się kreta to odstraszanie go za pomocą solarnych i akustycznych urządzeń.

 

Brak porządku

Prace porządkowe na działkach generują wiele odpadów dlatego działkowcy muszą zwracać szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym dla nich miejscu. Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku, mogą zostać nałożone kary grzywny. Ich wysokość regulowana jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Wysokość kary za nie zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, czy też za naruszanie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości to 100 zł.

Zasady obowiązujące działkowców zapisane są w regulaminie ROD, a ich nieprzestrzeganie można egzekwować na drodze sądowej.

sprzedaż altany wolna od podatku PIT po pół roku

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT

2605.2017

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów, NSA stwierdził bowiem, że: „Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Powyższy przepis zawiera regulacje, które istniały na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., gdzie w art. 15 ust. 2 funkcjonował tożsamy zapis. Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie stanowią one własności użytkownika działki. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Użytkownik działki nie jest natomiast właścicielem gruntu. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy ROD stanowi lex specialis do art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego”

W konsekwencji, wg. Sądu przychód ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce należy zakwalifikować jako przychód ze zbycia rzeczy (tj. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f Powyższy sposób kwalifikacji sprzedaży oznacza, że działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się do korzystnego dla swego klienta wyroku mec. M. Przyborowski stwierdził:

Jako, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, wydany wyrok zobliguje Ministra Finansów (obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) do wydania korzystnej interpretacji na rzecz mojej klientki. Następnym krokiem będzie wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nienależnie zapłaconego podatku z tytułu „sprzedaży działki”. Niemniej jednak, w moim przekonaniu, rozstrzygnięcie NSA daje szansę dla wszystkich byłych działkowców, którzy dotychczas zgodnie z interpretacją Ministerstwa uiścili (przy sprzedaży altany) podatek dochodowy z tego tytułu - mogą spróbować wystąpić o jego zwrot. O ile bowiem w Polsce nie istnieje prawo precedensowe, to w chwili obecnej już nie tylko ośrodek w Bydgoszczy, ale również NSA prezentuje korzystny dla działkowców pogląd. Tym samym można mieć nadzieje, że wpłynie to na inne WSA, a w dalszej kolejności na poglądy Ministerstwa Finansów.

Ze względu na okresy przedawnienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku mogą wystąpić działkowcy, którzy sprzedaży naniesień i nasadzeń dokonali nie wcześniej niż w 2011 roku. Dla tych podatników ostateczny termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty upływa z końcem 2017 roku.

Rośliny wskaźnikowe czyli o czym mówią chwasty

Rośliny wskaźnikowe czyli o czym mówią chwasty

Chwasty kojarzą się nam prawie wyłącznie jako uciążliwe rośliny na działce, które jak najszybciej należy usunąć. Jednak analizując występowanie poszczególnych gatunków dochodzimy do wniosku, że ich występowanie tu i teraz może świadczyć o czymś więcej. I tak jest rzeczywiście. Nasilenie występowania określonych gatunków daje wskazówki o zasobności gleby, jej kwasowości a także o warunkach wilgotnościowych gleby.

Nawożenie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie roślin – zależy od tego wzrost i wygląd roślin, ich walory dekoracyjne a także wielkość plonu. Bujny wzrost określonych chwastów wiele mówi o zasobności gleby. Ważnym pierwiastkiem w uprawie roślin jest azot (N) – zwany pierwiastkiem wzrostu. Wśród chwastów jest grupa gatunków azotolubnych i występowanie tych właśnie chwastów w nadmiernej ilości świadczy o zasobności gleby w azot. Do tych gatunków należą między innymi: pokrzywa zwyczajna, komosa biała, mlecz zwyczajny, tasznik pospolity, przytulia czepna.

Natomiast jeżeli na naszej działce w dużej ilości występują np. koniczyna biała, babka lancetowata, wyka drobnokwiatowa to oznacza że gleba jest uboga w azot.

Ważnym czynnikiem w powodzeniu uprawy rośli jest znajomość kwasowości gleby. Wiemy przecież, że wśród roślin uprawianych na działce występują rośliny kwasolubne, które będą źle rosnąć na glebach zasadowych np. wrzosy, hortensje czy borówki. Oczywiście możemy zbadać kwasowość gleby przy pomocy kwasomierza, ale obserwując rosnące chwasty też ocenimy pH gleby. Chwasty rosnące na glebie kwaśnej to między innymi: bratek trójbarwny, szczaw polny, rzodkiew świrzepa, mchy, rumian, skrzyp polny.

Natomiast na glebie zasadowej w dużej ilości spotkamy takie chwasty jak: gorczyca polna, pięciornik rozłogowy, jasnota biała( zwana też głucha pokrzywą), mak polny, tobołki polne, owies głuchy, bodziszek drobny.

Jeżeli na działce rośnie bujnie pokrzywa zwyczajna ( możemy wykorzystać ją do zrobienia gnojówki , zastosować jako oprysk lub do nawożenia), czy komosa biała to znaczy że nasza gleba jest zasobna w próchnicę .

A o tym, że gleba jest nadmiernie wilgotna świadczy występowanie skrzypu polnego i żywokostu lekarskiego.

Chociaż większość z nas uważa, że chwasty są ,,zmorą” naszych upraw to jednak ich występowanie ma też swoje plusy – choćby to, że na podstawie występujących gatunków możemy wstępnie określić jaką mamy glebę a także ,,przetwarzając” chwasty możemy użyć ich do ochrony ekologicznej roślin i nawożenia.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )